Privacy verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van het Nieuw-Hollands Energiebedrijf. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonsgegevens om wordt gegaan die worden verzameld door het Nieuw-Hollands Energiebedrijf.

1. Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw persoonsgegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen
uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden
door bijvoorbeeld wetswijzigingen of wijzigingen in onze werkwijze. Het is daarom raadzaam de privacy verklaring
periodiek te raadplegen.

Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf is een zelfstandige energieleverancier, opgericht door twee Nederlandse
ondernemers. Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf zorgt niet alleen voor scherpe tarieven, maar ook voor standaard
groene stroom, inzicht in uw energieverbruik en aanvullende diensten.
Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door het Nieuw-Hollands Energiebedrijf verzameld worden. Het is
daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw persoonsgegevens kan
aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

2. Persoonsgegevens
Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
–       Bedrijfsnaam
–       Kamer van Koophandel nummer
–       Voor- en achternaam van contactpersoon – degene met wie het het Nieuw-Hollands Energiebedrijf het contact
heeft over de dienstverlening
–       Geboortedatum en geslacht van deze persoon
–       Adresgegevens van het bedrijf
–       Contactgegevens van het bedrijf, zoals het telefoonnummer en e-mailadres
–       Verbruiksgegevens uit het Centraal Aansluitingenregister en het Contracteinddatum register
–       Verbruiksgegevens verkregen via de slimme meter
–       Meetgegevens
–       Technische gegevens van uw aansluitingen
–       Andere gegevens van uw netbeheerder
–       Bankrekeningnummer of in ieder geval de laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer
–       EAN code(s)
–       Contractgegevens
–       Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s)
–       E-mobility gegevens waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op een eventuele laadpaal
–       Eventueel gegevens van instanties voor een kredietwaardigheidstoetsing

3. Doel
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door het Nieuw-Hollands Energiebedrijf. Deze
worden hieronder toegelicht.

–       Het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en het Nieuw-Hollands Energiebedrijf. Indien u klant bent bij het
Nieuw-Hollands Energiebedrijf kunnen wij de afspraken alleen realiseren indien wij de daarvoor benodigde
persoonsgegevens hebben en deze kunnen verwerken.
–       Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere (bevestigings)e-mails die betrekking hebben op onze
dienstverlening.
–       Het afhandelen van eventuele betalingen.
–       Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
–       U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
–       Het uitbrengen en eventueel accepteren van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant van het Nieuw-
Hollands Energiebedrijf.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Nieuw-
Hollands Energiebedrijf) bij betrokken is.

5. Ontvangers
Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de realisering van de eerder genoemde doelen, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. De systemen en de website van Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf worden gehost door VPS Hosting.
Officiële e-mails zoals bevestigingen en nieuwsbrieven worden verstuurd door Flowmailer. Onze telefonie wordt
geregeld door Wecloudit. Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Tevens kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met onze partners, zoals zusterondernemingen en
partnerleveranciers.

6. Opslag periode
Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die in deze
verklaring genoemd worden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7. Beveiliging
Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Het Nieuw-Hollands Energiebedrijf treft passende organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen daartoe. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@holland-energie.nl.

Fysieke documenten waarop uw persoonsgegevens staan worden gearchiveerd in een kast met slot in een ruimte
waar alleen medewerkers van het Nieuw-Hollands Energiebedrijf in kunnen. Digitale persoonsgegevens worden,
gelet op de stand van de techniek en rekening houdend met de uitvoeringskosten, zo goed mogelijk beveiligd met
wachtwoorden.

8. Uw rechten
U kunt gebruik maken van onderstaande rechten door een e-mail te sturen naar privacy@holland-energie.nl met
daarbij een kopie van uw id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en
BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

–       Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw persoonsgegevens op te vragen die bij het Nieuw-Hollands Energiebedrijf
vastgelegd en bewaard worden.

–       Recht op rectificatie
Als uw persoonsgegevens niet kloppen of als deze zijn veranderd kunt u via onze klantenservice aangeven dat
deze gerectificeerd (gewijzigd) moeten worden.

–       Recht op wissen van persoonsgegevens
U hebt het recht om het Nieuw-Hollands Energiebedrijf te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen in
de volgende gevallen:
• Als het Nieuw-Hollands Energiebedrijf uw persoonsgegevens niet meer nodig hebt;
• Als u de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken intrekt;
• Als het Nieuw-Hollands Energiebedrijf uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
• Als de wettelijke bewaartermijn voor bepaalde persoonsgegevens is verlopen.
Het verwijderen van persoonsgegevens wordt uitgevoerd onder voorbehoud van de wettelijke uitzonderingen.

–       Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat het
Nieuw-Hollands Energiebedrijf niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaat.

–       Recht op bezwaar
U hebt het recht om het Nieuw-Hollands Energiebedrijf te verzoeken te stoppen met het verwerken van uw
persoonsgegevens en deze persoonsgegevens niet meer te gebruiken.