Voorwaarden

Op het gebruik van onze website en/of internetdiensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door de website en internetdiensten van Holland Energie te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is tevens onze privacyverklaring van toepassing.

Informatie website De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Holland Energie streeft er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen daarvan op ons nemen en sluiten, voor zover rechtens toelaatbaar, alle aansprakelijkheid voor directe of indirect schade en/of kosten die voortvloeien c.q. verband houden met (de informatie op) deze website uit.

Verwijzingen en hyperlinks Op onze website kan worden verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en sluiten hierbij dan ook, voor zover rechtens toelaatbaar, alle aansprakelijkheid voor directe of indirect schade en/of kosten die hieruit voortvloeien uit. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Online communicatie Wij aanvaarden voor onze medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel onjuist, onrechtmatig of ontoelaatbaar geacht gebruik van e-mail (inclusief bijlagen). Alle e-mail berichten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van eventuele virussen. Wij kunnen echter geen garantie afgeven dat al onze e-mail berichten volledig virus vrij zijn. Het is daarom verstandig om binnenkomende e-mail berichten zelf op de mogelijke aanwezigheid van virussen te controleren.

Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht Op het gebruik en de informatie van onze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Content De inhoud van de website van Holland Energie met inbegrip van alle tekst, afbeeldingen en scripts behoren toe aan Holland Energie en mogen niet worden gekopieerd, tenzij daartoe uitdrukkelijke toestemming van Holland Energie is verkregen. De inhoud van de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Holland Energie kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onnauwkeurigheden. Holland Energie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van eventuele onnauwkeurigheden.

Google Analytics Via de website van Holland Energie wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop heeft Holland Energie geen invloed. Holland Energie heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.