Betalingsbeleid

Betalingsmogelijkheden

Automatische incasso

Nieuw-Hollands Energiebedrijf gaat uit van een betaling via automatische incasso. De automatische incasso vindt iedere maand plaats rond de 1e dag van de maand Zo wordt er iedere maand een vastgesteld termijnbedrag van uw bankrekening afgeschreven dat is gebaseerd op de kosten van het te verwachten jaarlijkse energie verbruik. Dit stellen we vast aan het begin van het contract of na de jaarlijkse eindnota gebaseerd op de energiemeterstanden. Aan het eind van de (jaarlijkse) leveringsperiode, krijgt u de jaarafrekening toegestuurd. Wanneer u minder energiekosten heeft gemaakt dan in rekening was gebracht (op basis van de termijnennota’s), krijgt u het geld dat u te veel heeft betaald terug. Als u meer kosten heeft gemaakt zult u moeten bijbetalen. Deze terug- of bijbetaling verrekenen we met de eerst volgende termijnennota. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Vooraf betalen

U kunt er ook voor kiezen om uw termijnnota zelf maandelijkse vooraf te betalen. Uw betaling dient dan 14 dagen vóór het begin van de nieuwe maand op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer u voor deze manier van betalen kiest, vergeet dan niet een debiteurennummer en termijnnota-aanduiding te vermelden. Hier zijn € 2,00 excl. btw / € 2,42 incl. btw extra kosten aan verbonden.

Schuldhulp

Heeft u al een brief van een incassobureau?
Als u al een brief van uw incassobureau heeft gekregen, is het niet meer mogelijk een betalingsregeling met ons te treffen. We adviseren u contact op te nemen met het incassobureau. Zij helpen u verder.

Komt u er financieel even helemaal niet uit?
Dan kan een schuldhulpinstantie uitkomst bieden. Zij bekijken uw situatie en kunnen u verder helpen. U kunt contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente om u aan te melden.

Wij werken met erkende schuldhulpinstanties. Op deze websites vindt u meer informatie over hulp bij schulden:

www.nvvk.eu, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Ook voor ondernemers.

Incassoproces
Wat Betalen op Kosten
Rekening:
Termijnfactuur/Jaarafrekening/ eindafrekening etc.
Vervaldatum factuur Nee*
*[€ 2,00 excl. btw, € 2,42 incl. btw korting indien u automatisch  betaalt]
Herinnering:
Indien u de rekening niet op tijd betaalt bent u in verzuim en sturen wij u een herinnering 1 dag na de vervaldatum. Alle openstaande facturen van ons zijn dan direct en volledig opeisbaar. Ook bent u dan een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
Binnen 14 dagen na vervaldatum factuur Nee 
Telefonische service call: 8 dagen na vervaldatum factuur Nee 
Aanmaning laatste betaalmogelijkheid:
Indien de rekening nog niet op tijd is betaald sturen wij u een aanmaning 1 dag na de vervaldag van de herinnering.
Binnen 5 dagen na vervaldatum factuur Ja, zie onderstaand overzicht 
Telefonische service aanmaning:
Als u na 5 dagen nog niet betaald heeft bellen wij u voor een laatste betaalmogelijkheid en wijzen u erop dat er een incassobureau wordt ingeschakeld en dat de incassokosten hoger worden.
Direct betalen Ja, zie onderstaand overzicht
Incasso procedure:
2 dagen na de laatste betaalmogelijkheid wordt overwogen om de vordering aan een incassobureau over te dragen indien de vordering op de laatste vervaldatum niet of deels is voldaan.
Ja, zie onderstaand overzicht
Ontbinding overeenkomst: Afsluitkosten
Indiening deurwaarder: Deurwaarderkosten

Overzicht incassokosten

De kosten van incasso zijn gebaseerd op onze Algemene leveringsvoorwaarden zakelijke kleinverbruikers of voor consumenten op de ‘Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit’ en zijn als volgt: De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt:

  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  5. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
  1. De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste € 150,= voor zakelijke klanten en € 40,= voor consumenten.
  2. De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.

Let op: het niet betalen van uw rekeningen kan betekenen dat uw overeenkomst met Nieuw-Hollands Energiebedrijf bv stopt en dat u afgesloten wordt van elektriciteit en/of gas. Alle hieraan verbonden kosten, worden aan u doorberekend. Voorkom afsluiting!